Με την πεποίθηση ότι η δική σας επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιβράβευση της εκπαιδευτικής μας πρότασης, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αποτελεί πρωτίστως ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίων υποχρεώσεων, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις συνεργασίας και στοχεύουν στην αποδοτικότερη παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών και, εντέλει, στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας σας.
Με την πεποίθηση ότι η δική σας επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιβράβευση της εκπαιδευτικής μας πρότασης, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

01. Φοίτηση

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία. Επιπλέον, θεωρείται απολύτως αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα διαγωνίσματα προσομοίωσης του φροντιστηρίου. Όταν πληρούνται οι βασικές αυτές προϋποθέσεις, η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς καθίσταται αποτελεσματική.

02. Πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών ωρών ανά τάξη, έχουν καθολική ισχύ στο σύνολο των φροντιστηρίων του Ομίλου και ανακοινώνονται έγκαιρα στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα είναι ιδιαίτερα ολιγομελές (1 ή 2 μαθητές), το πρόγραμμα σπουδών που υλοποιείται έχει μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών. Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.

03. Συγκρότηση τμημάτων

Με βάση το σύστημα ποιότητας που τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν σχεδιάσει και απαρέγκλιτα εφαρμόζουν, ο μέγιστος αριθμός μαθητών στο τμήμα είναι εννέα (9).

Ο συγκεκριμένος αριθμός τηρείται στις περιπτώσεις που η ομοιογένεια και η καλή συνεργασία των μαθητών επιτρέπουν την ομαλή ροή των απαιτούμενων διαδικασιών και την εποικοδομητική διδασκαλία. Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα είναι σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερος. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών, δεδομένου ότι τα ομοιογενή τμήματα αποτελούν ζητούμενο στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς.

Παράλληλα, δευτερεύοντα κριτήρια όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών είναι δυνατόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων. Αποτελεί δικαίωμα του Διευθυντή Σπουδών να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, εάν κρίνει ότι η μεταβολή αυτή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

04. Απουσίες

Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το μάθημα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενημερώσει τους κηδεμόνες του μαθητή στα πρώτα 30 λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο είναι στη διάθεση του κηδεμόνα.

05. Κανόνες συµπεριφοράς

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον κάποιος μαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδό του στην αίθουσα. Το φροντιστήριο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών που επανειλημμένα καθυστερούν στο μάθημα. Η συμπεριφορά των μαθητών τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμάτων προσομοίωσης οφείλει να είναι κόσμια και απολύτως εναρμονισμένη με το πνεύμα και την αξία των εκπαιδευτικών διαδικασιών των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας τροφίμων και ποτών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Είναι, επίσης, προφανές ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να μην προξενούν φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προξένησαν.

Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, όπου η εκπαιδευτική διεργασία της μάθησης θα βρει γόνιμες συνθήκες για να καλλιεργηθεί.

06. Δίδακτρα

Ο μαθητής υποχρεούται να καταβάλει ποσό για την εγγραφή του στο φροντιστήριο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη, την ομάδα προσανατολισμού και τα μαθήματα. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 5ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίσει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τη Γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους. Ο μαθητής αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτησή του, εάν μέχρι την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα δεν έχει καλύψει την οφειλή του, εκτός εάν ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού με τον Διευθυντή Σπουδών συμφωνηθεί διακανονισμός για να διευθετηθεί η οφειλή. Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται το αργότερο 15 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Ο μαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο μέχρι και τη 10η ημέρα του μήνα καταβάλλει το ακέραιο ποσό των διδάκτρων. Ο μαθητής, εφόσον εγγραφεί μεταξύ 11ης και 20ής του μήνα, καταβάλλει τα 2/3 του ποσού αυτού και, εφόσον εγγραφεί μετά την 20ή του μήνα, το 1/3 του ποσού.

Ο μαθητής που διακόπτει τη φοίτηση στο φροντιστήριο είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει ολόκληρο τον μήνα κατά τον οποίο διέκοψε τα μαθήματα.

07. Βραβεία αριστείας, συνέπειας & βελτίωσης

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν θεσμοθετήσει σημαντικά βραβεία αριστείας, συνέπειας και βελτίωσης για τους μαθητές τους. Βασιζόμενοι σε μετρήσιμους δείκτες, αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μέσος όρος βαθμολογίας διαγωνισμάτων προσομοίωσης, αξιολόγηση εκπαιδευτικής βελτίωσης, σύνολο μαθημάτων – αριθμός απουσιών), επιβραβεύουμε τόσο την άριστη επίδοση των μαθητών μας όσο και την εκπαιδευτική τους βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να γίνονται συνεχώς καλύτεροι, αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και της εκπαιδευτικής τους επιτυχίας. Τα βραβεία παραδίδονται στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου, μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

08. Φύλλα εργασίας

Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία σημαντική καινοτομία της εκπαιδευτικής πρότασης των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργεια των μαθητών και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης. Πριν από κάθε διαγώνισμα προσομοίωσης οι μαθητές εξασκούνται σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους στην ύλη του διαγωνίσματος.

09. Προσοµοίωση εξετάσεων & Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω των διαγωνισμάτων προσομοίωσης. Οι μαθητές από όλα τα φροντιστήρια του Ομίλου διαγωνίζονται, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα.

Το ετήσιο πρόγραμμα της προσομοίωσης εξετάσεων παραδίδεται σε γονείς και μαθητές στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ ταυτόχρονα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα διαγωνίσματα της Τελικής Προσομοίωσης Εξετάσεων, τα οποία διεξάγονται κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και αποτελούν μία άσκηση ανοιχτή σε όλους τους μαθητές της χώρας.

Οι μαθητές που θα προσέλθουν στα διαγωνίσματα προσομοίωσης με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10 λεπτών δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν από τον χώρο εξέτασης 60 λεπτά μετά την ανακοίνωση των θεμάτων. Οι απαντήσεις-λύσεις των θεμάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ομίλου εντός 2 ημερών από τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος.

Ειδικότερα για τα διαγωνίσματα της Τελικής Προσομοίωσης Εξετάσεων, οι μαθητές δεν θα γίνονται δεκτοί μετά την επίδοση των θεμάτων, ενώ οι απαντήσεις-λύσεις των θεμάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ομίλου εντός της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνίσματος.

Σε κάθε περίπτωση, τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών που απουσίασαν από το διαγώνισμα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο εντός 15 ημερών.

Λίγες ημέρες μετά την επίδοση των βαθμολογιών, οι μαθητές παραλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους και πληροφορούνται για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή τους με αυτή του συνόλου των μαθητών του Ομίλου, σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών η συμμετοχή τους στα διαγωνίσματα προσομοίωσης, αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική τους πορεία έγκυρα και αξιόπιστα, αφετέρου επειδή αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές εξετάσεις.

10. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή Σύµβουλος καθηγητής

Η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας κάθε μαθητή αποτελεί κύριο μέλημα των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Μέσω ειδικών διαγραμμάτων, αποτυπώνεται η διαφορά των βαθμών κάθε μαθητή από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε μάθημα και κάθε διαγώνισμα. Με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής Σπουδών σε συνεργασία με τους καθηγητές του φροντιστηρίου παρακολουθούν συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξης του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζεται πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών.

Την προσπάθεια των μαθητών μας καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.

11. Ενηµέρωση γονέων-κηδεµόνων

Η ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων αναφορικά με την πρόοδο και την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς και πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται ενημερωτικό σεμινάριο ανά τάξη, για τους μαθητές και τους γονείς-κηδεμόνες τους, αναφορικά με κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής μας λειτουργίας και οργάνωσης.
 2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς (μία τη θερινή και τρεις τη χειμερινή περίοδο) αναφορικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας.
 3. Μέσω του Σύμβουλου καθηγητή, έπειτα από τηλεφωνικό αίτημα του κηδεμόνα ή με πρωτοβουλία του φροντιστηρίου.
 4. Με τη συνδρομή των καθηγητών μας, όταν ο κηδεμόνας προσέρχεται στο φροντιστήριο. Η προσέλευση στις ενημερώσεις και η τακτική επικοινωνία των γονέων-κηδεμόνων με τον Διευθυντή Σπουδών του φροντιστηρίου, τον Σύμβουλο καθηγητή και όλους τους διδάσκοντες συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών μας και στη γενικότερη ψυχολογική τους στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

12. Υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης & προσανατολισµού και δωρεάν τεστ

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές όλων των τάξεων. Το σημαντικό αυτό έργο επιτελείται από τους Διευθυντές Σπουδών των μονάδων και τους ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές μας στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και περιλαμβάνει:

 1. Αξιόπιστα τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, τα οποία παρέχονται δωρεάν και τα αποτελέσματά τους αναλύονται από τον Διευθυντή Σπουδών στον μαθητή, παρουσία του κηδεμόνα του.
 2. Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.
 3. Πρόγραμμα ετήσιων σεμιναρίων, το οποίο περιλαμβάνει:
  • ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια για τεχνικές προγραμματισμού μελέτης και διαχείρισης χρόνου
  • ημερίδες για την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού, των μαθημάτων και των επιστημονικών πεδίων
  • ενημερωτικά σεμινάρια για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων.
 4. Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων.

13. Ιδιαίτερα µαθήµατα

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ατομικά μαθήματα με τους καθηγητές μας, οι οποίοι γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του κάθε μαθητή μας, επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Έτσι, οι γονείς δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε αμφίβολους χώρους και να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των μαθητών. Τα ιδιαίτερα μαθήματα πραγματοποιούνται στον χώρο του φροντιστηρίου με πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στο ωράριο του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στο πρόγραμμά του. Για τα μαθήματα αυτά οι γονείς και οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Σπουδών. Οι καθηγητές των φροντιστηρίων δεν έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις με τους γονείς για παραδόσεις ιδιαιτέρων μαθημάτων κατ’ οίκον.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 - 4112507

Φαξ: 210 - 4116752

Email: info@poukamisas.gr