Με την πεποίθηση ότι η δική σας επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιβράβευση της εκπαιδευτικής μας πρότασης, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αποτελεί πρωτίστως ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίων υποχρεώσεων, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις συνεργασίας και στοχεύουν στην αποδοτικότερη παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών και, εντέλει, στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας σας.
Με την πεποίθηση ότι η δική σας επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιβράβευση της εκπαιδευτικής μας πρότασης, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

01. Φοίτηση

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η Γραμματεία. Επιπλέον, θεωρείται απολύτως αναγκαίο οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα διαγωνίσματα προσομοίωσης του φροντιστηρίου. Όταν πληρούνται οι βασικές αυτές προϋποθέσεις, η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς καθίσταται αποτελεσματική.

02. Πρόγραμμα σπουδών

Τα μαθήματα, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών ωρών ανά τάξη, έχουν καθολική ισχύ στο σύνολο των φροντιστηρίων του Ομίλου και ανακοινώνονται έγκαιρα στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα είναι ιδιαίτερα ολιγομελές (1 ή 2 μαθητές), το πρόγραμμα σπουδών που υλοποιείται έχει μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών. Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.

03. Συγκρότηση τμημάτων

Με βάση το σύστηµα ποιότητας που τα Φροντιστήρια Πουκαµισάς έχουν σχεδιάσει και απαρέγκλιτα εφαρµόζουν, ο µέγιστος αριθµός µαθητών στο τµήµα είναι εννέα (9).

Ο συγκεκριµένος αριθµός τηρείται στις περιπτώσεις που η οµοιογένεια και η καλή συνεργασία των µαθητών επιτρέπουν την οµαλή ροή των απαιτούµενων διαδικασιών και την εποικοδοµητική διδασκαλία. Για τον λόγο αυτό, ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα είναι σε αρκετές περιπτώσεις µικρότερος. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τµηµάτων αποτελεί το επίπεδο των µαθητών, δεδοµένου ότι τα οµοιογενή τµήµατα αποτελούν ζητούµενο στα Φροντιστήρια Πουκαµισάς.

Παράλληλα, δευτερεύοντα κριτήρια όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών είναι δυνατόν, σε ορισµένες περιπτώσεις, να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τµηµάτων. Αποτελεί δικαίωµα του Διευθυντή Σπουδών να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τµήµατος, εάν κρίνει ότι η µεταβολή αυτή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.

04. Απουσίες

Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το µάθηµα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενηµερώσει τους κηδεµόνες του µαθητή στα πρώτα 30 λεπτά µετά την έναρξη του µαθήµατος, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο είναι στη διάθεση του κηδεµόνα.

05. Κανόνες συµπεριφοράς

Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας αµέσως µόλις χτυπήσει το κουδούνι. Εφόσον κάποιος µαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωµα να µην επιτρέψει την είσοδό του στην αίθουσα. Το φροντιστήριο έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει τους γονείς των µαθητών που επανειληµµένα καθυστερούν στο µάθηµα. Η συµπεριφορά των µαθητών τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμάτων προσομοίωσης οφείλει να είναι κόσμια και απολύτως εναρµονισµένη µε το πνεύµα και την αξία των εκπαιδευτικών διαδικασιών των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας τροφίμων και ποτών, τα οποία παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. Είναι, επίσης, προφανές ότι, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να µην προξενούν φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προξένησαν.

Οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε στη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος, όπου η εκπαιδευτική διεργασία της µάθησης θα βρει γόνιµες συνθήκες για να καλλιεργηθεί.

06. Δίδακτρα

Ο μαθητής υποχρεούται να καταβάλει ποσό για την εγγραφή του στο φροντιστήριο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη, την ομάδα προσανατολισμού και τα μαθήματα. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται µεταξύ 1ης και 5ης κάθε µήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εµποδίσει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεµόνας υποχρεούται να ενηµερώσει τη Γραµµατεία και να ορίσει µαζί της την ηµεροµηνία καταβολής τους. Ο µαθητής αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτησή του, εάν µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του επόµενου µήνα δεν έχει καλύψει την οφειλή του, εκτός εάν ύστερα από προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον Διευθυντή Σπουδών συµφωνηθεί διακανονισµός για να διευθετηθεί η οφειλή. Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται το αργότερο 15 ηµέρες µετά την έναρξη των µαθηµάτων.

Ο µαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο µέχρι και τη 10η ηµέρα του µήνα καταβάλλει το ακέραιο ποσό των διδάκτρων. Ο µαθητής, εφόσον εγγραφεί µεταξύ 11ης και 20ής του µήνα, καταβάλλει τα 2/3 του ποσού αυτού και, εφόσον εγγραφεί µετά την 20ή του µήνα, το 1/3 του ποσού.

Ο µαθητής που διακόπτει τη φοίτηση στο φροντιστήριο είναι υποχρεωµένος να εξοφλήσει ολόκληρο τον µήνα κατά τον οποίο διέκοψε τα µαθήµατα.

07. Βραβεία αριστείας, συνέπειας & βελτίωσης

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς έχουν θεσμοθετήσει σημαντικά βραβεία αριστείας, συνέπειας και βελτίωσης για τους μαθητές τους. Βασιζόμενοι σε μετρήσιμους δείκτες, αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μέσος όρος βαθμολογίας διαγωνισμάτων προσομοίωσης, αξιολόγηση εκπαιδευτικής βελτίωσης, σύνολο μαθημάτων – ποσοστό συμμετοχής στα διαγωνίσματα), επιβραβεύουμε τόσο την άριστη επίδοση των μαθητών μας όσο και την εκπαιδευτική τους βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να γίνονται συνεχώς καλύτεροι, αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους και της εκπαιδευτικής τους επιτυχίας. Τα βραβεία παραδίδονται στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου, μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

08. Φύλλα εργασίας

Τα φύλλα εργασίας αποτελούν μία σημαντική καινοτομία της εκπαιδευτικής πρότασης των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς. Η συστηματική συμπλήρωσή τους πραγματοποιείται με καθοδήγηση και εποπτεία στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Με ανοιχτά βιβλία και συνεργατικό πνεύμα, η εξάσκηση μέσω των φύλλων εργασίας προάγει την αυτενέργεια των μαθητών και διευκολύνει την εμπέδωση της ύλης. Πριν από κάθε διαγώνισμα προσομοίωσης οι μαθητές εξασκούνται σε φύλλο εργασίας με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους στην ύλη του διαγωνίσματος.

09. Προσοµοίωση εξετάσεων & Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εξεταστική φιλοσοφία των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω των διαγωνισμάτων προσομοίωσης. Οι μαθητές από όλα τα φροντιστήρια του Ομίλου διαγωνίζονται, την ίδια ώρα, σε κοινά θέματα, τα οποία επιμελείται το Ακαδημαϊκό μας Τμήμα.

Το ετήσιο πρόγραμμα της προσομοίωσης εξετάσεων παραδίδεται σε γονείς και µαθητές στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ ταυτόχρονα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα διαγωνίσματα της Τελικής Προσομοίωσης Εξετάσεων, τα οποία διεξάγονται κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και αποτελούν μία άσκηση ανοιχτή σε όλους τους μαθητές της χώρας.

Οι μαθητές που θα προσέλθουν στα διαγωνίσματα προσομοίωσης µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 10 λεπτών δεν θα γίνονται δεκτοί. Οι µαθητές µπορούν να αποχωρήσουν από τον χώρο εξέτασης 60 λεπτά µετά την ανακοίνωση των θεµάτων. Οι απαντήσεις-λύσεις των θεµάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οµίλου εντός 2 ηµερών από τη διεξαγωγή του διαγωνίσµατος.

Ειδικότερα για τα διαγωνίσματα της Τελικής Προσομοίωσης Εξετάσεων, οι μαθητές δεν θα γίνονται δεκτοί μετά την επίδοση των θεμάτων, ενώ οι απαντήσεις-λύσεις των θεµάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οµίλου εντός της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνίσµατος.

Σε κάθε περίπτωση, τα Φροντιστήρια Πουκαµισάς έχουν την υποχρέωση να ενηµερώσουν τους γονείς των µαθητών που απουσίασαν από το διαγώνισµα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο εντός 15 ηµερών.

Λίγες ημέρες μετά την επίδοση των βαθμολογιών, οι μαθητές παραλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους και πληροφορούνται για τον μέσο όρο βαθμολογίας του Ομίλου και τη βαθμολογική κλιμάκωση σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, συγκρίνοντας έτσι την επίδοσή τους με αυτή του συνόλου των μαθητών του Ομίλου, σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί υποχρέωση των µαθητών η συµµετοχή τους στα διαγωνίσµατα προσομοίωσης, αφενός γιατί παρακολουθείται η εκπαιδευτική τους πορεία έγκυρα και αξιόπιστα, αφετέρου επειδή αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την απόκτηση εμπειρίας στις γραπτές εξετάσεις.

10. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή Σύµβουλος καθηγητής

Η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας κάθε μαθητή αποτελεί κύριο μέλημα των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Μέσω ειδικών διαγραμμάτων, αποτυπώνεται η διαφορά των βαθμών κάθε μαθητή από τον μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών του Ομίλου, σε κάθε μάθημα και κάθε διαγώνισμα. Με τον τρόπο αυτό, ο Διευθυντής Σπουδών σε συνεργασία με τους καθηγητές του φροντιστηρίου παρακολουθούν συνεχώς και με ακρίβεια την πορεία της εξέλιξης του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζεται πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών.

Την προσπάθεια των μαθητών μας καθοδηγεί και ο Σύμβουλος καθηγητής με εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.

11. Ενηµέρωση γονέων-κηδεµόνων

Η ενηµέρωση των γονέων-κηδεµόνων αναφορικά µε την πρόοδο και την εκπαιδευτική πορεία των µαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα των Φροντιστηρίων Πουκαµισάς και πραγµατοποιείται ως εξής:

1. Δύο εβδοµάδες µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιείται ενηµερωτικό σεµινάριο ανά τάξη, για τους µαθητές και τους γονείς-κηδεµόνες τους, αναφορικά µε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής µας λειτουργίας και οργάνωσης.

2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγµατοποιούνται τέσσερις προγραµµατισµένες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς (µία τη θερινή και τρεις τη χειµερινή περίοδο) αναφορικά µε την εκπαιδευτική πορεία των µαθητών µας.

3. Μέσω του Σύµβουλου καθηγητή, έπειτα από τηλεφωνικό αίτηµα του κηδεµόνα ή µε πρωτοβουλία του φροντιστηρίου.

4. Με τη συνδροµή των καθηγητών µας, όταν ο κηδεµόνας προσέρχεται στο φροντιστήριο.

Η προσέλευση στις ενηµερώσεις και η τακτική επικοινωνία των γονέων-κηδεµόνων µε τον Διευθυντή Σπουδών του φροντιστηρίου, τον Σύµβουλο καθηγητή και όλους τους διδάσκοντες συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών µας και στη γενικότερη ψυχολογική τους στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας τους.

12. Υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης & προσανατολισµού και δωρεάν τεστ

Τα Φροντιστήρια Πουκαµισάς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, παρέχουν ολοκληρωµένη υποστήριξη στους µαθητές όλων των τάξεων. Το σηµαντικό αυτό έργο επιτελείται από τους Διευθυντές Σπουδών των µονάδων και τους ειδικά εκπαιδευµένους καθηγητές µας στη συμβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και περιλαµβάνει:

1. Αξιόπιστα τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων, τα οποία παρέχονται δωρεάν και τα αποτελέσµατά τους αναλύονται από τον Διευθυντή Σπουδών στον µαθητή, παρουσία του κηδεµόνα του.

2. Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

3. Πρόγραµµα ετήσιων σεµιναρίων, το οποίο περιλαµβάνει:

α. ειδικά ενηµερωτικά σεµινάρια για τεχνικές προγραμματισμού μελέτης και διαχείρισης χρόνου,
β. ηµερίδες για την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού, των µαθηµάτων και των επιστηµονικών πεδίων,
γ. ενημερωτικά σεμινάρια για τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων.

4. Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων.

13. Ιδιαίτερα µαθήµατα

Τα Φροντιστήρια Πουκαµισάς δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ατοµικά µαθήµατα µε τους καθηγητές µας, οι οποίοι γνωρίζοντας τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του κάθε µαθητή μας, επιτυγχάνουν ευκολότερα τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. Έτσι, οι γονείς δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε αµφίβολους χώρους και να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των µαθητών.

Τα ιδιαίτερα µαθήµατα πραγµατοποιούνται στον χώρο του φροντιστηρίου µε πρόγραµµα ειδικά προσαρµοσµένο στο ωράριο του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο µαθητής, ώστε να µην παρουσιάζονται κενά στο πρόγραµµά του. Για τα µαθήµατα αυτά οι γονείς και οι µαθητές πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Σπουδών. Οι καθηγητές των φροντιστηρίων δεν έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις µε τους γονείς για παραδόσεις ιδιαιτέρων µαθηµάτων κατ’ οίκον.

Κεντρική Διοίκηση Ομίλου

Λεωφ. Βουλιαγμένης 46 & Αλεξιουπόλεως 2
Αργυρούπολη
ΤΚ 16452

Τηλ: 210 4112507

Φαξ: 210 4112777

Email: info@poukamisas.gr